ANASAYFA
KURUMSAL
YÖNETİM KURULU
İŞTİGAL ALANI
İSTATİSTİKLER
Bültenler
Kataloglar
İLETİŞİM
EN
Haberler & Etkinlikler

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Haberler & Etkinlikler

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Genel Kurul Çağrısı

6.03.2017


Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantıları için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

G Ü N D E M
1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
2) Başkanlık divanının seçilmesi,
3) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
5) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
6) Yönetim kurulu ibrası,
7) Denetim kurulunun ibrası,
8) 2017 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
9) Seramik Tanıtım Grubu’nun 2016 yılı mali tablolarının, faaliyet raporunun ve 2017 yılı bütçesinin ve
iş planının görüşülmesi, ibrası ve oylanması,
10) Dilekler ve kapanış.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI I.TOPLANTI
TAR
İHİ ve SAATİ
I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI
TAKD
İRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ
TAR
İHİ ve SAATİ
Çimento, Cam, Seramik ve
Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği
27.04.2017
Perşembe
Saat 10:00
28.04.2017
Cuma
Saat 10:00


Toplantı yeri: Genel Sekreterlik hizmet binası
Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr internet adresimizden ulaşılabileceği
gibi 0312 447 27 40/217 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.
Ek:
1) Bilgi Notu (2 Sayfa)
2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği
3) Genel Kurul Toplantı Takvimi
Ek.1
BİRLİĞİMİZ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM ile İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih
ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Yönetmelik” ile 4 Mart 2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TİM ile
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
1. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI
Tüzel kişiler, Genel Kurul’da ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil
edilir. Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edilemez. Temsilci Bildirim Yazısını, Genel Kurul
toplantı tarihleri itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte ilk toplantı
tarihinden itibaren en geç 3 iş günü öncesine kadar (Takvim Ek 3’te yer almaktadır.) Genel
Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettiren üyeler iştirak edebileceklerdir. Belgelerin asılları, noter tasdikli
suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat
kabul edilmeyecektir. 3 gün hesabında birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
İHRACATIN TEVSİKİ
Son iki takvim yılı içinde (2015-2016) üyesi bulunduğu birliğin iştigal alanına giren maddelerden üyesi
olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı
ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya
gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurullara katılabilecektir. Gümrük beyannamesi
tevsiki gerekmesi halinde gümrük onaylı beyanname aslının ibrazı gerekmektedir.
2. ÜYE AİDAT BORCU:
Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, biten takvim yılı itibariyle ilgili birliğe ait yıllık aidat borçlarını,
ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.
(Takvim Ek 3’de yer almaktadır.)Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat
bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralarına
birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.
BİRLİK
İŞ
BANKASI
ŞUBE
KODU IBAN NUMARALARI
HESAP
NO
ÇİMENTO KÖROĞLU 4234 TR97 0006 4000 0014 2340 384628 384628

3. TEMSİL:
Gerçek Kişi İhracatçılar (Şahıs Firmaları)
Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz gerçek kişilerin temsilci bildirim yazısı vermelerine gerek
olmayıp, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ) göstermek suretiyle genel kurula
katılabilirler.
Tüzel Kişi İhracatçılar :
Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişilerin “Temsilci Bildirim Yazısını” ve buyazının
ekine, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi
itibarı ile geçerli olan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ile birlikte bir örneğini veya noter tasdikli
suretlerini ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce çalışma saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize
ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.
4. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ
• Genel Sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim
Ek 3’de yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.
• Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün
öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) ödemeleri gerekmektedir.
•Genel Sekreterlik vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı
tarihinden en az 12 gün önce, birlik merkezinde ilan ederek 3 gün üyelerin incelemesine sunar.
•İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikce incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin
olarak karara bağlanır.
• Genel kurula katılma hakkına haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 gün önce birlik
merkezinde ilan edilir.
• Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.
5. GENEL KURUL TOPLANTILARI
• Birliklerimizin genel kurul toplantılarının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı
takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır.
• İkinci genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye
sayısı, divan heyeti sayısı ve seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek üyeler toplamından az üye
ile yapılamayacaktır. Bu sayı 30’dur.
• Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
• Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Ek.2
TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI
Tarih: ……./……./2017
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
ANKARA
5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde .......................
sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği’nin 27/04/2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda firmamızı, kanuni temsilcimiz
olan ve aşağıda imzası bulunan …………………………………........…….. temsil edecektir.
Temsilcinin Firmanın Unvanı
Adı Soyadı Vergi Numarası
Tatbik İmzası Yetkili İmza(lar)
(Firma kaşesi,İsim Kaşesi)
NOT:
1- Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla
temsil edilir. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza
sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli
suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2- Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için
de geçerlidir.

EK.3
GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

Sıra İş ÇİMENTO
1 Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü 24.04.2017
Pazartesi
2 Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü 24.04.2017
Pazartesi
3 Genel Kurul 1. Toplantısı 27.04.2017
Perşembe
Saat 10:00
4 Genel Kurul 2. Toplantısı 28.04.2017
Cuma
Saat 10:00